คณิตศาสตร์
ครูเปรมฤทัย พรหมกสิกร
ครูสายัณห์ บุดดาแพน

ครูณัฐกฤตา ภูมิลาวัลย์
ครูสุพรรณี ทองสวัสดิ์
ครูรัตนาวดี ศรีงาม
ครูธนงศักดิ์ พืชพันธา
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม สสวท(Project 14)