สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูระเบียบ เวียงแก
ครูเมกิยะ คำป้อง
ครูจิตฐิกาญจน์ บุญเลิศ
ครูภูสิต เปลือยหนองแข้
ครูเชษฐศักดิ์ รอบรู้
นายดำรงเกียรติ วันทา
      เว็บไซต์ รองดำรงเกียรติ  วันทา