ภาษาไทย
ครูอุไรรักษ์ ทาทอง
ครูพรปวีณ์ วงศ์หมั่น
ครูสราพร บุดดาแพน
ครูสกาวเดือน ขันเงิน
ครูณัฐสินี ชาติสิทธิพัฒน์