ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อสอบปลายภาค ม.2 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 57.15 KB 489
ข้อสอบปลายภาค ม.6 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 46.04 KB 259
แนวข้อสอบO-netม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 495.5 KB 4774
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 252.5 KB 3147
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 3113
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 2103
คลังข้อสอบ ม.2 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 382
คู่มือประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 81.18 KB 92
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 83.25 KB 110
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83.95 KB 127
5-การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 80.85 KB 97
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.72 KB 95
3-การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.24 KB 102
2-การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.02 KB 97
1-การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 114
ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
เกณฑ์การแข่งขันเรียนร่วม เฉพาะความพิการเกณฑ์การแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.91 KB 90
เกณฑ์การแข่งขันเรียนร่วม เฉพาะความพิการรายการกิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.99 KB 89
เกณฑ์การแข่งขันเรียนร่วม เฉพาะความพิการสรุปจำนวนกิจกรรมการประกวด-แข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.73 KB 102
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 700.45 KB 96
เกณฑ์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี 93
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.23 KB 135
เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 160
เกณฑ์การแข่งขันนักบินน้อยสพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.4 KB 119
เกณฑ์การแข่งขันสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.55 KB 108
เกณฑ์การแข่งขันปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.03 KB 86
ประกาศ สพฐ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 108
ประกาศ สพฐ กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 776.75 KB 94