ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
คลังข้อสอบ ม.2 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 306
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 1458
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 1866
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 252.5 KB 2499
แนวข้อสอบO-netม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 495.5 KB 3446
ข้อสอบปลายภาค ม.6 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 46.04 KB 179
ข้อสอบปลายภาค ม.2 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 57.15 KB 304
คู่มือประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
1-การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 29
2-การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.02 KB 22
3-การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.24 KB 27
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.72 KB 22
5-การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 80.85 KB 21
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83.95 KB 53
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 83.25 KB 33
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 81.18 KB 19
ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ประกาศ สพฐ กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 776.75 KB 20
ประกาศ สพฐ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 35
เกณฑ์การแข่งขันปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.03 KB 17
เกณฑ์การแข่งขันสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.55 KB 34
เกณฑ์การแข่งขันนักบินน้อยสพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.4 KB 19
เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 51
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.23 KB 40
เกณฑ์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี 18
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 700.45 KB 22
เกณฑ์การแข่งขันเรียนร่วม เฉพาะความพิการสรุปจำนวนกิจกรรมการประกวด-แข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.73 KB 23
เกณฑ์การแข่งขันเรียนร่วม เฉพาะความพิการรายการกิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.99 KB 16
เกณฑ์การแข่งขันเรียนร่วม เฉพาะความพิการเกณฑ์การแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.91 KB 18