ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อสอบปลายภาค ม.2 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 57.15 KB 471
ข้อสอบปลายภาค ม.6 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 46.04 KB 254
แนวข้อสอบO-netม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 495.5 KB 4739
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 252.5 KB 3120
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 3093
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 2090
คลังข้อสอบ ม.2 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 379
คู่มือประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 81.18 KB 88
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 83.25 KB 104
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83.95 KB 123
5-การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 80.85 KB 93
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.72 KB 91
3-การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.24 KB 96
2-การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.02 KB 93
1-การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 110
ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
เกณฑ์การแข่งขันเรียนร่วม เฉพาะความพิการเกณฑ์การแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.91 KB 86
เกณฑ์การแข่งขันเรียนร่วม เฉพาะความพิการรายการกิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.99 KB 84
เกณฑ์การแข่งขันเรียนร่วม เฉพาะความพิการสรุปจำนวนกิจกรรมการประกวด-แข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.73 KB 97
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 700.45 KB 91
เกณฑ์การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี 89
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.23 KB 124
เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 147
เกณฑ์การแข่งขันนักบินน้อยสพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 686.4 KB 110
เกณฑ์การแข่งขันสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.55 KB 105
เกณฑ์การแข่งขันปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.03 KB 82
ประกาศ สพฐ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 104
ประกาศ สพฐ กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 776.75 KB 90