ข้อมูลผู้บริหาร


นายธีระพล   พยัคฆพล  
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังเคนพิทยา
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อำนาจเจริญ)

นายดำรงเกียรติ  วันทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังเคนพิทยา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี