ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรี

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 
ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.371เงิน121. เด็กหญิงเบญจพร  ไชยะโอชะ
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
2ภาษาไทยการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.666.5ทองแดง81. นายสุรไกร  ทองสวัสด์
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
3ภาษาไทยการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.382ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงพัชดาพร  บุญโท
 
1. นางสาวอุไรรักษ์  ทาทอง
 
4ภาษาไทยการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.684.4ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวปัณฑารีย์  สีสะอาด
 
1. นางสาวอุไรรักษ์  ทาทอง
 
5ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.380.4ทอง41. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ราชบัวพันธ์
 
1. นางสาวอุไรรักษ์  ทาทอง
 
6ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.681.62ทอง41. นางสาวกันธิมา  รักษาพล
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
 
7ภาษาไทยพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.382ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงปราณี  ชูญาติ
2. เด็กหญิงรัตนากรณ์  รื่นเริง
3. เด็กชายวรนาถ  บุญเอนก
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
8ภาษาไทยพาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6-1-1. นายชุติพงษ์  แสงชัย
2. นายภานุวัฒน์  สายตรง
3. นางสาวสมยงค์  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
9ภาษาไทยการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.390ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงธิดาพร  เหล่าหาไชย
2. เด็กหญิงปวีณา  ทองแสน
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
 
10ภาษาไทยการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.688ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวศศิธร  พึ่งสิงห์
2. นายเอกอนันต์  ดวงพุฒ
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
 
11คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.344เข้าร่วม81. เด็กชายอภิชัย  จันทร์แผง
 
1. นางเปรมฤทัย  พรหมกสิกร
 
12คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.683ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายณรงค์  สุดไชย
 
1. นางรัตนาวดี  ศรีงาม
 
13คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.364ทองแดง41. เด็กชายนิฐิวัตร  วิมลประดิษฐ์
 
1. นางสุพรรณี  ทองสวัสดิ์
 
14คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.690ทอง41. นางสาวกาญจนาพร  โทแก้ว
 
1. นางสุพรรณี  ทองสวัสดิ์
 
15วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.393.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ท่าหาร
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุษดี
3. นายเอกชัย  นูทอง
 
1. นางสาวบังอร  ชูไทย
2. นางวรนุช  เชื้ออ่อน
 
16วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.675เงิน41. นางสาวดวงกมล  สุภาษร
2. นางสาวพรนภา  ปุยฝ้าย
3. นางสาวศศิมา  โคตรวงศ์
 
1. นางสาวระเบียบ  ถิระบุตร
2. นางวิมล  วงศ์ปัดสา
 
17วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.384.63ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โคตรสา
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญหล้า
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  ทรัพย์การดี
 
1. นางสาวบังอร  ชูไทย
2. นางวรนุช  เชื้ออ่อน
 
18วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.687.67ทองชนะเลิศ1. นางสาวดรุณี  พื้นทอง
2. นางสาวสุภาวินี  จันทะสาร
3. นางสาวเยาวเรศ  อาทิตย์ตั้ง
 
1. นางสาวระเบียบ  ถิระบุตร
2. นางวิมล  วงศ์ปัดสา
 
19วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.387.16ทอง71. เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรอ่อน
2. เด็กหญิงวนิศรา  คุณพงษ์
3. เด็กหญิงสุนิดา  จันทร์สิงห์
 
1. นางสาวรัชดาวรรณ์  กันหาชาติ
2. นางสาวศรีฟ้า  ศรีพรหม
 
20วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.688.4ทอง61. นางสาวจิราพร  สุภาษร
2. นางสาวพัชรี  บุบผาดี
3. นายภราดร  เกษียร
 
1. นางสาวรัชดาวรรณ์  กันหาชาติ
2. นางสาวศรีฟ้า  ศรีพรหม
 
21วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.387.6ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายปนะวัฒน์  ศรีจันทร์แดง
2. เด็กชายอมร  สุภาษร
 
1. นางประภาพร  ศรีคำ
 
22วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.680.7ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายปิยะนันต์  ลอยขุนทด
2. นายพงศกร  สุภาษร
 
1. นายวรพล  มีมา
 
23วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.371.17เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายครุฑฤทธิ์  หอมจำปา
2. เด็กชายเศกสรรค์  เทศวงศ์
 
1. นายเชาวลิต  อุปบุตร
 
24วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.360ทองแดง71. เด็กชายกันต์ดนัย  ทาหล้า
2. เด็กชายประนอม  ยอดผา
 
1. นายเชาวลิต  อุปบุตร
 
25สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.684ทอง41. นายกฤษณพงษ์  โฉมดี
2. นางสาวกาญจนา  จุลพันธ์
3. นางสาวธัญญาพร  อ่อนคำ
4. นายปรีชา  มนูญญรัตน์
5. นายอัครวุฒิ  วงศ์เคน
 
1. นางเมกิยะ  คำป้อง
2. นางสาวทิพวรรณ  สืบกำ่
 
26สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.382ทอง61. เด็กชายธนายุ  กานา
 
1. นางสาวศิริกานต์  โคตรพันธ์
 
27สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.377.67เงิน111. เด็กชายกิติพันธ์  ดลโสภณ
2. เด็กหญิงวนิดา  คำภาวัน
 
1. นางเมกิยะ  คำป้อง
2. นางสาวทิพวรรณ  สืบก่ำ
 
28สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.683.66ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวศศิธร  ข่าขันมะลี
2. นายอภิวัฒน์  มาหา
 
1. นางเมกิยะ  คำป้อง
2. นางระเบียบ  เวียงแก
 
29สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.363ทองแดง101. เด็กชายประวิตร  แผ่ผล
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  ว่องไว
 
1. นางสาวนาตยา  มูลแก้ว
2. นายกัตวัฏฐ์  สารีบุตร
 
30สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.664ทองแดง71. นางสาวกาญจนาภรณ์  ต้นแก้ว
2. นายธนกฤต  บุญคุณ
 
1. นายกัตวัฏฐ์  สารีบุตร
2. นางสาวนาตยา  มูลแก้ว
 
31ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.383ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขันตรีเรือง
 
1. นายบุญเลี้ยง  เจตบุตร
 
32ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.683ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายเขมรัฐ  ฉัพพรรณรังสี
 
1. นายบุญเลี้ยง  เจตบุตร
 
33ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.382ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงวรารัตน์  ทางชอบ
 
1. นายบุญเลี้ยง  เจตบุตร
 
34ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.684ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายเจษฎา  ชาวกระเดียน
 
1. นายบุญเลี้ยง  เจตบุตร
 
35ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3-1-1. เด็กชายสมรักษ์  ผาสูง
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
36ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.390.2ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สำราญสุข
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
37ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.688.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวแสงดาว  ไชยะโอชะ
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
38ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3-1-1. เด็กชายพีระพัฒน์  ยิ่งยง
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
39ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.386ทอง41. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สำราญสุข
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
40ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.689ทอง41. นางสาวจิราภรณ์  ธรรมอินลาด
 
1. นายมานพ  บุษดี
 
41ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3-1-1. เด็กหญิงสโรชา  คึมยานาง
 
1. นายมานพ  บุษดี
 
42ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.695.3ทองชนะเลิศ1. นางสาวกาญจนา  จุลพันธ์
 
1. นายมานพ  บุษดี
 
43ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3-1-1. เด็กชายสมรักษ์  ผาสูง
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
44ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.385.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สำราญสุข
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
45ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.689ทอง41. นางสาวแสงดาว  ไชยะโอชะ
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
46ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.387ทอง41. เด็กหญิงวิภาพร  อ่อนเนตร
 
1. นางศิริพร  กุลบุตร
 
47ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.689ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวอภิญญา  สุภาษร
 
1. นางสาวศิริพร  กุลบุตร
 
48ภาษาต่างประเทศการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.360ทองแดง51. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภักดีรัตน์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
49ภาษาต่างประเทศการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.660ทองแดง71. นางสาวจิรภัทร  แสนสุข
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
50ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.390.8ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงพรทิพย์  ประสงค์รัตนกุล
 
1. นางสุพิศพรรณ  ภาระพันธ์
 
51ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.683.6ทอง41. นางสาวอัญชลี  ราชสำโรง
 
1. นางสุพิศพรรณ  ภาระพันธ์
 
52ภาษาต่างประเทศการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.364ทองแดง101. เด็กหญิงพรรณวลี  มีชัย
 
1. นายทองจันทร์  ภาระพันธ์
 
53ภาษาต่างประเทศการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6-1-1. นายชุติพงษ์  แสงชัย
 
1. นายทองจันทร์  ภาระพันธ์
 
54ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.391ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงธิติญา  กงเพ็ชร
 
1. นางสุดาพร  ฤทธิ์สิงห์
 
55ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.685.4ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวอรญาณี  ทวีพัฒน์
 
1. นางสุดาพร  ฤทธิ์สิงห์
 
56ภาษาต่างประเทศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.390ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงภนิตา  วิลาศรี
2. เด็กหญิงวิราชินี  ทองทัพ
 
1. นางศิริพร  กุลบุตร
 
57ภาษาต่างประเทศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.673เงิน61. นางสาวพัชรา  วิระมาตร
2. นางสาวหทัยชนก  จุใจลำ้
 
1. นางศิริพร  กุลบุตร
 
58กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3---1. เด็กหญิงกนกวิภา  ยืนนาน
2. นายชนะชัย  มังพรมมา
3. เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรอ่อน
4. เด็กหญิงปวีณา  ทองแสน
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ประสงค์รัตนกุล
6. เด็กหญิงศรสวรรค์  ว่องไว
7. เด็กหญิงสุจิตตรา  สีทา
8. เด็กหญิงสโชา  คึมยานาง
9. เด็กชายเอกชัย  นูทอง
 
1. นางเมกิยะ  คำป้อง
2. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
3. นางสาวนาตยา  มูลแก้ว
 
59กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.693.25ทองชนะเลิศ1. นายกฤษณพงษ์  โฉมดี
2. นางสาวดรุณี  ด้วงทอง
3. นางสาวถิรดา  ใจบุญ
4. นายธีรพงษ์  นาทองหล่อ
5. นางสาวปภาดา  กันหาชาติ
6. นายปรีชา  มนูญญรัตน์
7. นางสาวปิยธิดา  หอมจำปา
8. นายยุทธพิชัย  พ่อค้าช้าง
9. นางสาววิภาดา  ทองลิ่มสุด
10. นางสาวไพลิน  นันตะวัน
 
1. นางเมกิยะ  คำป้อง
2. นางสาวระเบียบ  ถิระบุตร
3. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 
60กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.685.37ทองชนะเลิศ1. นางสาวมณีรัตน์  ภักดีรัตน์
2. นางสาวมัณฑนา  จันทาทอง
3. นางสาวสุมาลี  บุญสังข์
4. นางสาวสุรีย์นิภา  ขันสิงห์
5. นางสาวเสาวพร  โทแก้ว
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวนภารัตน์  เสนาใหญ่
 
61กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.392ทองชนะเลิศ1. เด็กชายพันธกานต์  ทีฆะ
2. เด็กหญิงพิฬาภรณ์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายรติชัย  ทีฆะ
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
2. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
 
62กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.683.5ทอง41. นางสาวฐิติรัตน์  ศิลโสภา
2. นายศักรินทร์  เอี่ยวเฮง
3. นางสาวสุกัญญา  เสนาใหญ่
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
2. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
 
63กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3---1. เด็กหญิงภนิตา  วิลาศรี
 
1. นายบุญกอง  แก้วคูณ
 
64กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6---1. นางสาวพรนภา  ปุยฝ้าย
 
1. นายวีระยุทธ  เดชพันธ์
 
65กิจกรรมท้องถิ่นการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.695ทองชนะเลิศ1. นายทรงฤทธิ์  แช่มช้อย
 
1. นายวุฒิไกร  จันพวง
 
66กิจกรรมท้องถิ่นการแข่งขันเดี่ยวดนต
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2557,09:03   อ่าน 2135 ครั้ง