ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการที่โรงเรียนพังเคนพิทยาเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาคที่จังหวัดสกลนคร(ในวันที่ 9-12 ธ.ค.2557)
รายการที่โรงเรียนพังเคนพิทยาเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภาคที่จังหวัดสกลนคร(ในวันที่ 9-12 ธ.ค.2557)


ลำดับ

รายการ

สถานที่

วันที่

เวลา

นักเรียน

ครู

1

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

โรงเรียนสว่างแดนดิน เวที สนามฟุตบอล 3

9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61

08.30-16.30

1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สำราญสุข
 

1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 

2

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122

9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

08.30-16.30

1. เด็กหญิงพรทิพย์  ประสงค์รัตนกุล

1. นางสุพิศพรรณ  ภาระพันธ์
 

3

การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคาร 4 ชั้น 5 ห้อง 451

9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

08.30-16.30

1. เด็กหญิงธิติญา  กงเพ็ชร
 

1. นางสุดาพร  ฤทธิ์สิงห์
 

4

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อาคารเอนกประสงค์

9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61

08.30-16.30

1. เด็กหญิงภนิตา  วิลาศรี
2. เด็กหญิงวิราชินี  ทองทัพ

1. นางศิริพร  กุลบุตร
 

5

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อาคาร 3 ห้อง ป.อังกฤษ 2

9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

09.00-12.00

13.00-16.30

1. นายกฤษณพงษ์  โฉมดี
2. นางสาวดรุณี  ด้วงทอง
3. นางสาวถิรดา  ใจบุญ
4. นายธีรพงษ์  นาทองหล่อ
5. นางสาวปภาดา  กันหาชาติ
6. นายปรีชา  มนูญญรัตน์
7. นางสาวปิยธิดา  หอมจำปา
8. นายยุทธพิชัย  พ่อค้าช้าง
9. นางสาววิภาดา  ทองลิ่มสุด
10. นางสาวไพลิน  นันตะวัน

1. นางเมกิยะ  คำป้อง
2. นางสาวระเบียบ  ถิระบุตร
3. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
 

6

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อาคาร 3 ห้อง ห้องโสตฯ

9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 20

09.00-12.00,

13.00-16.30

1. นางสาวมณีรัตน์  ภักดีรัตน์
2. นางสาวมัณฑนา  จันทาทอง
3. นางสาวสุมาลี  บุญสังข์
4. นางสาวสุรีย์นิภา  ขันสิงห์
5. นางสาวเสาวพร  โทแก้ว

1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวนภารัตน์  เสนาใหญ่
 

ลำดับ

รายการ

สถานที่

วันที่

เวลา

นักเรียน

ครู

7

การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ปีกซ้ายข้างหอประชุม หน้าห้อง to be No 1.

9 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61

09.00-12.00

1. เด็กหญิงกุลธิดา  บัวนิล
2. เด็กหญิงทานตะวัน  ชาติชำนิ
3. เด็กหญิงอธิติยา  เสียงใส
 

1. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
2. นางระเบียบ  เวียงแก

8

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมชมชมพูชานัย ชั้น ชั้นล่าง

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61

09.00-17.00

1. นางสาวดรุณี  พื้นทอง
2. นางสาวสุภาวินี  จันทะสาร
3. นางสาวเยาวเรศ  อาทิตย์ตั้ง
 

1. นางสาวระเบียบ  ถิระบุตร
2. นางวิมล  วงศ์ปัดสา
 

9

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 100/27 ห้อง ห้องประชุม

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61

09.00 -16.30

1. เด็กชายพันธกานต์  ทีฆะ
2. เด็กหญิงพิฬาภรณ์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายรติชัย  ทีฆะ

1. นางสราพร  บุดดาแพน
2. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
 

10

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คอมพิวเตอร์ ห้อง คอมพิวเตอร์1,2

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61

09.00-14.00

1นางสาวดรุณี  ด้วงทอง
2. นายปรีชา  มนูญญรัตน์
 

1. นายณรงศักดิ์  จันทะรักษา
2. นายวีระยุทธ  เดชพันธ์
 

11

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงจอดรถครู (ข้างหอประชุม)

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61

09.00-17.00

1. นายชาญวิทย์  ศรีงาม
2. นายพงศธร  หาระสาย
3. นายวงศ์วชิระ  ศรีสว่าง

1. นายสมภาร  เชื้ออ่อน
2. นายวรพล  มีมา

12

การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ปีกซ้ายข้างหอประชุม หน้าห้อง to be No 1.

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61

09.00-12.00

1. นางสาวฎารยา  ประสานศรี
2. นางสาวพัทยา  หลอดท้าว
3. นางสาววาสนา  ชูญาติ
 

1. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
2. นางประภาพร  ศรีคำ

13

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6

โรงเรียนสว่างแดนดิน หน้าศาลาปฏิบัติธรรม ห้อง เวที 1

10 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 – 61

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2557,09:08   อ่าน 1714 ครั้ง