ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจัดทำผ้าป่าโรงเรียนพังเคนพิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรียนพังเคนพิทยา โดยวิธีตกลงราคา
    ตามที่คณะกรรมการดำเนินการจัดทำผ้าป่าโรงเรียนพังเคนพิทยา ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรียนพังเคนพิทยา โดยวิธีตกลงราคา นั้น
    ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านธีรศักดิ์ สแตนเลสรวมช่าง โดยเสนอราคา 7,300 บาท ต่อ 1 ช่อง รวม 120 ช่อง 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจัดทำผ้าป่าโรงเรียนพังเคนพิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรียนพังเคนพิทยา
    ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำผ้าป่าโรงเรียนพังเคนพิทยา  มีความประสงค์จะก่อสร้างปรับปรุงรั้วหน้าโรงเรียน  เพื่อให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  โดยวิธีตกลงราคา
แจ้งประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันสอบธรรมศึกษา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565
????แจ้งประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันสอบธรรมศึกษา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565????
ด้วย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยใช้โรงเรียนพังเคนพิทยาเป็นสถานที่สอบ
ดังนั้น โรงเรียนพังเคนพิทยาจึงแจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online(นักเรียนเรียนที่บ้าน) ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตามรายละเอียดดังแนบ
????????***เมื่อเสร็จสิ้นการสอบธรรมศึกษาแล้ว โรงเรียนพังเคนพิทยาจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite(นักเรียนเรียนที่โรงเรียน) ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป***????????
แจ้งประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
????แจ้งประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง????
ด้วย อบต.พังเคน ร่วมกับชาวบ้านใน ต.พังเคน และกลุ่มโรงเรียนในเขต ต.พังเคน จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ขึ้น ณ อ่างเก็บน้ำบ้านด่านฮัง เพื่อสืบทอดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน
ดังนั้น โรงเรียนพังเคนพิทยาจึงแจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online(นักเรียนเรียนที่บ้าน) ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตามรายละเอียดที่แนบ
????????***เมื่อเสร็จสิ้นงานประเพณีลอยกระทงแล้ว โรงเรียนพังเคนพิทยาจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite(นักเรียนเรียนที่โรงเรียน) ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป***????????
ขอความอนุเคราะห์นักเรียน ตรวจ ATK ก่อนเข้าโรงเรียน
ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รั้วม่วง-ขาว  ภาคเรียนที่ 1/2565 เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

ขอความอนุเคราะห์นักเรียนทุกคนตรวจ ATK ก่อนเข้าโรงเรียน

ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และม.6 ส่งภาพถ่ายผลตรวจ ATK ที่คุณครูที่ปรึกษา(ส่งเข้ากลุ่มไลน์ห้อง หรือกลุ่มสนทนาของห้อง)

ระดับชั้นม.1 และม.4 ส่งผลตรวจโดยสแกน QR-code หรือทาง https://forms.gle/2LuMnjWLiLTjcYQk8

 
ใช้ผลตรวจ ATK วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป และส่งผลตรวจก่อนเวลา 23:30 น. ของวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้หากนักเรียนมีปัญหาขัดข้องในการส่งภาพถ่ายผลตรวจ ATK ผ่านระบบออนไลน์ ให้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพแล้วนำมาแสดงก่อนเข้าโรงเรียน
แจ้งให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ติดต่อครูประจำวิชาภายใน 25-29 เม.ย.65

ด้วยโรงเรียนพังเคนพิทยา มีคำสั่งโรงเรียนพังเคนพิทยาที่ ๕๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่มีผลการเรียน “๐” “ ร ” “ มส ” “ มผ ” เป็นกรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงแจ้งให้นักเรียนในระดับชั้นดังกล่าว ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้ติดต่อคุณครูประจำวิชาที่ตนเองยังมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ทันต่อการอนุมัติจบการศึกษารอบวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 ระดับชั้น ม.๓
นาย อภิสิทธิ์ สุภาษร
นาย อัจชรพล ทองสุข
นาย เอกรัตน์ โพธิสาร
นาย ตะวัน เรพล
นาย นาวิน เจียกโคกสูง
นาย สิทธิวา คำพรม
นาย อนุวัฒน์ คำตา
นางสาว ยุพา ลาภา
นาย วิทยา สีสุภา
นาย จิระวัฒน์ ย่ำยวน
นาย ธณุพงศ์ บัวผัน
นาย นภสินธุ์ หลอดลัด
นาย พัฒนพงษ์ ศรีคะมานนท์
นาย คณาธิป ศรศรี
นาย ณรงค์ศักดิ์ วงค์หลัง
นาย ธนพล สุวรรณวิสุทธิ์
นาย นราธร ชาวกระเดียน
นาย ภัทรวรรธน์ ไชยชุม
นาย แสนศักดิ์ สลับศรี
นาย สุวรรณชาติ ผาสูง
นาย อนุชา คอแก้ว
นางสาว สุรีรัตน์ ใจบุญ
นาย ปฏิภาณ ฝอยทอง
นาย วาริชภูมิ คำน้อย
นางสาว ขวัญจิรา จันทะสาร
นาย ชนกร ทาต่อ
นาย ธีระยุทธ พื้นทอง
นาย ปรีชา สุธรรมมา
นาย วราวุธ สมบูรณ์
นาย สุรยุทธ์ หมดกรรม
เด็กชาย สุวรรณภูมิ คำภาปัตน์
นางสาว เนตรดาว สุขเสริม
เด็กหญิง ปวีณา พรมศร
เด็กชาย วายุกูล สายทอง

 ระดับชั้น ม.๖
นางสาว จันทร์ธิมา ดวงคำ
นาย ณัฐชัย กองพร
นาย ผดุงเกียรติ เจริญชัย
นาย ขอบฟ้า ดวงคำ
นาย เจษฎา โสภานเวช
นาย ยศศักดิ์ ต่อต้น


ประกาศโรงเรียนพังเคนพิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ตามที่โรงเรียนพังเคนพิทยาได้ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียด
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
     รับสมัคร วันที่ 9-15 มีนาคม 2565
     สัมภาษณ์ 16 มีนาคม 2565
    ประกาศผลการคัดเลือก 16 มีนาคม 2565
เอกสารในการรับสมัคร
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
     3. ใบรับรองแพทย์ ไม่เป็นโรคร้ายแรงระยะติดต่อ 5 โรค จากสถานพยาบาลของรัฐ (ไม่เกิน 1 เดือน) 1 ฉบับ
สถานที่รับสมัคร 
     ห้องธุรการ โรงเรียนพังเคนพิทยา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.(ในวันทำการ)

แจ้งประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
    โรงเรียนพังเคนพิทยา อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสามารถสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนพังเคนพิทยาหรือใช้ระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565
    สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ลิ้งค์ http://register.thaischool.in.th/index.php...

ในระดับชั้นม.4 เรามีแผนการเรียนให้เลือกเรียนทั้งหมด 4 แผนการเรียน ได้แก่...
(1) แผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (พิเศษ) 
(2) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ปกติ)
(3) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี 
(4) แผนการเรียนศิลปศาสตร์-ภาษาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ 

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาของแต่ละแผนการเรียนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกแผนการเรียน สามารถตรวจสอบได้ที่ https://drive.google.com/.../1kwVT9TaaOTxE_SbcP0.../view...
ประชาสัมพันธ์ ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนพังเคนพิทยา เรื่อง การปิด–เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนพังเคนพิทยา เรื่อง การปิด–เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนโรงเรียนพังเคนพิทยา ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2564 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ให้มาเรียนโดยใช้รูปแบบสลับเลขที่คี่/เลขที่คู่ ***สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มาเรียนทุกคนในรูปแบบปกติ***

แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรับวัคซีน Pfizer
+++ กำหนดการรับวัคซีน Pfizer +++
สำหรับนักเรียนโรงเรียนพังเคนพิทยา ระดับชั้นม.1 – ม.6 ที่มีความประสงค์รับวัคซีน
แจ้งไปยังนักเรียนที่มีรายชื่อรับวัคซีนในรอบที่ 1 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนพังเคนพิทยา ตามกำหนดการและแนวปฏิบัติที่แนบมาพร้อมนี้
หากมีปัญหาสงสัยประการใดให้ติดตามสอบถามที่คุณครูประจำชั้นของนักเรียนนะครับ
แจ้งการจัดการเรียนการสอน Online ต่อเนื่อง (นักเรียนเรียนที่บ้าน) ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 564
ตามที่โรงเรียนพังเคนพิทยาได้รับการอุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน On Site ตามที่แจ้งไปแล้วนั้น  เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ให้บริการจากคลัสเตอร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงขอแจ้งการจัดการเรียนการสอน Online ต่อเนื่อง (นักเรียนเรียนที่บ้าน)  ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 564
***หากสถานการณ์เริ่มคลีคลายและสามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ  จะแจ้งให้ทราบต่อไป***
แจ้งการเปิดการจัดการเรียนการสอน Onsite(นักเรียนเรียนที่โรงเรียน) โดยให้มาเรียนสลับเลขที่ คี่/คู่ ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เริ่มคลี่คลายและเข้าสู่สถานการณ์ที่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ  
ดังนั้นโรงเรียนพังเคนพิทยา จึงขอแจ้งการเปิดการจัดการเรียนการสอน Onsite(นักเรียนเรียนที่โรงเรียน)  โดยให้มาเรียนสลับเลขที่ คี่/คู่ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
*** นักเรียนในระดับชั้น ม.6/3 ให้มาเรียนครบทุกคน***
ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนพังเคนพิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 กรอกข้อมูลแบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564
ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนพังเคนพิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 กรอกข้อมูลแบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/p5ZUpbUpogsb5Xsq9
หรือ Scan QR code
*** กรอกข้อมูลตามความสมัครใจ(สามารถเลือกรับหรือไม่รับวัคซีน) ได้ ***
แนวปฏิบัติการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2519) จำนวนเงิน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน
ประกาศโรงเรียนพังเคนพิทยา เรื่อง ขยายระยะเวลาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online(นักเรียนเรียนที่บ้าน)
</td></tr>
           <tr><td class='bg_dot1' height='1' colspan='2'></td></tr>   
         </table> 
         </td></tr>  
       	           <tr><td>
         <table cellpadding=
ประกาศโรงเรียนพังเคนพิทยาเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ฉบับที่ 3
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังไม่คลี่คลาย โรงเรียนพังเคนพิทยาจึงแจ้งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online(นักเรียนเรียนที่บ้าน) ต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19-23 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพังเคนพิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพังเคนพิทยา จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งที่หมดวาระลง ในระหว่างวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2564.........


ประกาศผลการจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ข้อมูลรายวิชาในแต่ละระดับชั้น (สำหรับดูรายชื่อครูผู้สอน ประกอบการเรียนออนไลน์)
แบบสอบถาม
ขอให้นักเรียนได้ตอบแบบสอบถามการเดินทาง/อยู่อาศัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564  ทุกคน
ประกาศปิด - เปิดสถานศึกษา
รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียน 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ให้ผู้มีรายชื่อเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมทั้งปากกา มาดำเนินการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 22 ต.ค.63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนัการภารโรง
โรงเรียนพังเคนพิทยามีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
 • รับสมัคร วันที่ 19-21 ต.​ค. 63
 • ประกาศ​รายชื่อ​ผู้มีสิทธิ์​ ภายในวันที่ 21 ต.ค.63
 • ดำเนินการคัดเลือก​ วันที่ 22 ต.ค.63
 • ประะกาศผลการคัดเลือก ภายใน​วันที่ 22 ต.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2563