นักการ-ภารโรง

นายสมเกียรติ ชะอุ่มพันธ์
ช่างไม้ 4

นายดำรง เสนาใหญ่
ช่างไม้ 4