ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียน 1/2558
14 ก.ย. 58 ถึง 18 ก.ย. 58 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
07 ก.ย. 58 ถึง 11 ก.ย. 58 สำรวจเวลาเรียนนักเรียน
25 ส.ค. 58 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2558
10 ส.ค. 58 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
20 ก.ค. 58 ประกาศผลการสอบ
13 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 สอบกลางภาค 1/2558
29 มิ.ย. 58 ถึง 03 ก.ค. 58 สำรวจสอบกลางภาค 1/2558
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่
11 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันไหว้ครู
18 พ.ค. 58 ถึง 19 พ.ค. 58 ยืนคำร้องขอสอบแก้ตัว
11 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
06 พ.ค. 58 ถึง 07 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2558
11 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2557
โรงเรียนพังเคนพิทยา งานกิจกรรมนักเรียน / โรงเรียนพังเคนพิทยา
13 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557
10 ต.ค. 57 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

โรงเรียนพังเคนพิทยา งานวัดผลและประเมินผล / โรงเรียนพังเคนพิทยา
29 ก.ย. 57 ถึง 12 ต.ค. 57 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนพังเคนพิทยา โรงเรียนพังเคนพิทยา
22 ก.ย. 57 ถึง 26 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

โรงเรียนพังเคนพิทยา งานวัดผลและประเมินผล / โรงเรียนพังเคนพิทยา
12 ก.ย. 57 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

โรงเรียนพังเคนพิทยา งานวัดผลและประเมินผล / โรงเรียนพังเคนพิทยา
08 ก.ย. 57 ถึง 19 ก.ย. 57 นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ

โรงเรียนพังเคนพิทยา งานวัดผลและประเมินผล / โรงเรียนพังเคนพิทยา
28 ส.ค. 57 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทย
โรงเรียนพังเคนพิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/โรงเรียนพังเคนพิทยา
12 ส.ค. 57 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอนาตาล

หอประชุมอำเภอนาตาล อำเภอนาตาล
08 ส.ค. 57 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนพังเคนพิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / โรงเรียนพังเคนพิทยา
07 ส.ค. 57 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุม อบต.พังเคน

หอประชุม อบต.พังเคน อบต.พังเคน
05 ส.ค. 57 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนพังเคนพิทยา โรงเรียนพังเคนพิทยา
05 ส.ค. 57 ถึง 12 ก.ย. 57 จัดกิจกรรมสอนเสริม มอบงาน และดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2557
โรงเรียนพังเคนพิทยา งานวัดผลและประเมินผล / โรงเรียนพังเคนพิทยา
21 ก.ค. 57 ถึง 01 ส.ค. 57 นักเรียนยื่นสอบแก้ตัวครั้งที่ 2/2556
โรงเรียนพังเคนพิทยา งานวัดผลและประเมินผล / โรงเรียนพังเคนพิทยา
07 ก.ค. 57 ถึง 10 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2557
โรงเรียนพังเคนพิทยา งานวัดผลและประเมินผล / โรงเรียนพังเคนพิทยา
12 มิ.ย. 57 จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพังเคนพิทยา งานกิจกรรมนักเรียน / โรงเรียนพังเคนพิทยา
26 พ.ค. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 จัดกิจกรรมการสอนเสริม มอบงาน แะลดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2557
โรงเรียนพังเคนพิทยา โรงเรียนพังเคนพิทยา
15 พ.ค. 57 เลือกกิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนพังเคนพิทยา โรงเรียนพังเคนพิทยา
12 พ.ค. 57 ถึง 23 พ.ค. 57 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ในภาคเรียนที่ 2/2556 ครั้งที่ 1/2557

โรงเรียนพังเคนพิทยา โรงเรียนพังเคนพิทยา
06 พ.ค. 57 ปฐมนิเทศ ม.2,3,5 และ ม.6
เริมลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

หอประชุมคชินทร โรงเรียนพังเคนพิทยา / แต่งกายด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนพังเคนพิทยา
06 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557

โรงเรียนพังเคนพิทยา โรงเรียนพังเคนพิทยา
02 พ.ค. 57 ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 และ ม.4
เริมลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

หอประชุมคชินทร โรงเรียนพังเคนพิทยา / แต่งกายด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนพังเคนพิทยา
25 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 กีฬาสีภายในโรงเรียน
จัดแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนพังเคนพิทยา ในวันที่  25-27 ธันวาคม 2556
โรงเรียนพังเคนพิทยา / ชุดกีฬาสี ประจำแต่ละคณะสี โรงเรียนพังเคนพิทยา
22 ส.ค. 56 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ณ โรงเรียนพังเคนพิทยา
โรงเรียนพังเคนพิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
09 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
จัดขึ้น ณ หอประชุมคชินทร  โรงเรียนพังเคนพิทยา
โรงเรียนพังเคนพิทยา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
09 ส.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
เวลา  13.00 น. - 16.00 น.
โรงเรียนพังเคนพิทยา งานแนะแนว