ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4
08 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
05 พ.ค. 64 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1, ม.4
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน  ระดับชั้น ม.1, ม.4

01 พ.ค. 64 สอบวัดความรู้ ม.1, ม.4
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสม้ครนักเรียน ม.1, ม.4
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนพังเคนพิทยา
09 เม.ย. 64 ถึง 10 พ.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 2/2563
25 ม.ค. 64 ถึง 05 ก.พ. 64 สมัครและยืนยันการเข้าสอบ O-NET
โรงเรียนต้องทำการยืนยันผู้เข้าสอบ O-net  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564  ถึงวันที่  5  กุมภาพันธ์ 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์