กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางระเบียบ เวียงแก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเมกิยะ คำป้อง
ครู คศ.3

นางสาว ศิริกานต์ โคตรพันธ์
ครู คศ.1

นายเชษฐศักดิ์ รอบรู้
พนักงานราชการ

นางสาวจิตฐิกาญจน์ บุญเลิศ
ครูผู้ช่วย

นายภูสิต เปลือยหนองแข้
ครูผู้ช่วย