กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางระเบียบ เวียงแก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเมกิยะ คำป้อง
ครู คศ.3

นางสาวจิตฐิกาญจน์ บุญเลิศ
ครู คศ.1

นายภูสิต เปลือยหนองแข้
ครู คศ.1

นายเชษฐศักดิ์ รอบรู้
พนักงานราชการ

นางสาวพรวลัย สงเคราะห์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์