กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิสมัย วงค์ปัดสา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประภาภรณ์ ศรีคำ
ครู คศ.3

นางสาวบังอร ชูไทย
ครู คศ.3

นางระเบียบ ถิระบุตร
ครู คศ.3

นางวรนุช เชื้ออ่อน
ครู คศ.3

นางวิมล วงศ์ปัดสา
ครู คศ.3

นายสมภาร เชื้ออ่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิมล ผ่องแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวประภาภรณ์ ศรขะทา
ครู คศ.2