กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิมล วงศ์ปัดสา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประภาพร ศรีคำ
ครู คศ.3

นางสาวบังอร ชูไทย
ครู คศ.3

นางสาวระเบียบ ถิระบุตร
ครู คศ.3

นางวรนุช เชื้ออ่อน
ครู คศ.3

นายสมภาร เชื้ออ่อน
ครู คศ.3

นางสาวประภาภรณ์ ศรขะทา
ครู คศ.3

นายชิณกร พวงคต
ครู คศ.2

นางวิมล ผ่องแก้ว
ครู คศ.1

นายวิทยา ภูติรักษ์
ครู คศ.1

เทวฤทธิ์ ผลจันทร์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0961479475
อีเมล์ : tewarit_tp@hotmail.com