กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมภาร เชื้ออ่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางประภาภรณ์ ศรีคำ
ครู คศ.3

นางสาวบังอร ชูไทย
ครู คศ.3

นางระเบียบ ถิระบุตร
ครู คศ.3

นางวรนุช เชื้ออ่อน
ครู คศ.3

นางวิมล วงศ์ปัดสา
ครู คศ.3

นายวรพล มีมา
ครู คศ.2

นางสาวพิสมัย วงค์ปัดสา
ครู คศ.3

นางวิมล ผ่องแก้ว
ครู คศ.1

นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา
ครู คศ.2

นายชิณกร พวงคต
ครู คศ.1

นายวิทยา ภูติรักษ์
ครู คศ.1