กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิสมัย วงค์ปัดสา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประภาภรณ์ ศรีคำ
ครู คศ.3

นางสาวบังอร ชูไทย
ครู คศ.3

นางสาวระเบียบ ถิระบุตร
ครู คศ.3

นางวรนุช เชื้ออ่อน
ครู คศ.3

นางวิมล วงศ์ปัดสา
ครู คศ.3

นายสมภาร เชื้ออ่อน
ครู คศ.3

นางสาวประภาภรณ์ ศรขะทา
ครู คศ.3

นายชิณกร พวงคต
ครู คศ.2

นางวิมล ผ่องแก้ว
ครู คศ.1

นายวิทยา ภูติรักษ์
ครู คศ.1

เทวฤทธิ์ ผลจันทร์
ครูผู้ช่วย