กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวบังอร ชูไทย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางประภาภรณ์ ศรีคำ
ครู คศ.3

นายสมภาร เชื้ออ่อน
ครู คศ.3

นางระเบียบ ถิระบุตร
ครู คศ.2

นางวรนุช เชื้ออ่อน
ครู คศ.1

นางวิมล วงศ์ปัดสา
ครู คศ.2

นายวรพล มีมา
ครู คศ.1

นางสาวพิสมัย วงค์ปัดสา
ครู คศ.3

นางวิมล ผ่องแก้ว
ครูผู้ช่วย