กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมภาร เชื้ออ่อน
ครู คศ.3

นางประภาภรณ์ ศรีคำ
ครู คศ.3

นางสาวบังอร ชูไทย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางระเบียบ ถิระบุตร
ครู คศ.3

นางวรนุช เชื้ออ่อน
ครู คศ.2

นางวิมล วงศ์ปัดสา
ครู คศ.3

นายวรพล มีมา
ครู คศ.2

นางสาวพิสมัย วงค์ปัดสา
ครู คศ.3

นางวิมล ผ่องแก้ว
ครู คศ.1