กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเชาวลิต อุปบุตร
ครู คศ.2

นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุภาวดี ขจัดมลทิน
ครู คศ.1

นายชิณกร พวงคต
ครู คศ.1

นายวิทยา ภูติรักษ์
ครู คศ.1