กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเพ็ญภักดิ์ แก้วพิลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา
ครู คศ.2

นายเชาวลิต อุปบุตร
ครู คศ.2

นายวีระยุทธ เดชพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี ขจัดมลทิน
ครู คศ.1