กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเชาวลิต อุปบุตร
ครู คศ.2

นายชิณกร พวงคต
ครู คศ.1

นายวิทยา ภูติรักษ์
ครู คศ.1