กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเบญจวรรณ ยาตรา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเชาวลิต อุปบุตร
ครู คศ.2