กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเชาวลิต อุปบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเบญจวรรณ ยาตรา
ครู คศ.1