กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเชาวลิต อุปบุตร
ครู คศ.2

นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี ขจัดมลทิน
ครู คศ.1