คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิจศักดิ์ คำวัน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต ดั่งนาม สุขเต็มดี
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิต อุปบุตร
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางเพียรพักตร์ ดวงจันทร์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : จ่าเอกปฐมพงษ์ ชาตรี
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายธวิท สีมาฤทธิ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสรัจธรรมกิจ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูใบฎีกาชาตรี อนาวิโน
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.สมเจตน์ แก้วอินทร์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมสอน จันสุตะ
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายคำแดง ผาแก้ว
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์ที มุกดาพันธ์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.สมชัย วงศ์คณิต
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์เกียรติ ไชยพันโท
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพล พยัคฆพล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ