วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

    โรงเรียนพังเคนพิทยา มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลอดจากสารเสพติด มีทักษะชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยชุมชนมีส่วยร่วมในการจัดการศึกษา และมุ่งสู่มาตรฐานสากลเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

ปรัชญา              

คุณธมโม  จ  วิชชา  จ  วฑฒน   วหา  โหนติ

 

(คุณธรรมและความรู้นำไปสู่ความเจริญ)