ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 ระดับชั้น เพศชายเพศหญิงรวม 
 ม.1 66 88 154
 ม.2 61 75 136
 ม.3 68 85 153
 ม.4 46 103 149
 ม.5 46 88 134
 ม.6 58 65 123
 รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 345 504 849
 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2557