กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเปรมฤทัย พรหมกสิกร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุพรรณี ทองสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางรัตนาวดี ศรีงาม
ครู คศ.3

นางสาวณัฐกฤตา ภูมิลาวัลย์
ครู คศ.3

นายธนงศักดิื พืชพันธา
ครู คศ.3

นายประพันธ์ เกษมสุข
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.สายันต์ บุดดาแพน
ครู คศ.2