กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัตนาวดี ศรีงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุพรรณี ทองสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางเปรมฤทัย พรหมกสิกร
ครู คศ.3

นางสาวณัฐกฤตา ภูมิลาวัลย์
ครู คศ.3

นายธนงศักดิื พืชพันธา
ครู คศ.3

นายประพันธ์ เกษมสุข
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.สายันต์ บุดดาแพน
ครู คศ.2