กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเปรมฤทัย พรหมกสิกร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุพรรณี ทองสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางรัตนาวดี ศรีงาม
ครู คศ.3

นางสาวณัฐกฤตา ภูมิลาวัลย์
ครู คศ.3

นายธนงศักดิื พืชพันธา
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.สายัณห์ บุดดาแพน
ครู คศ.2