คณะผู้บริหาร

นายธีระพล พยัคฆพล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายดำรงเกียรติ วันทา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพรปวีณ์ วงศ์หมั่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรี สายัณห์ บุดดาแพน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางเมกิยะ คำป้อง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายมานพ บุษดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายเชาวลิต อุปบุตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป