คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ชัย นวลฉวี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายดำรงเกียรติ วันทา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0957052005
อีเมล์ : ongnoikhemmarat@gmail.com

นางสาวพิสมัย วงค์ปัดสา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมานพ บุษดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวพรปวีณ์ วงศ์หมั่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรี สายัณห์ บุดดาแพน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางเมกิยะ คำป้อง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธนงศักดิ์ พืชพันธา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป