ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพังเคนพิทยา เรื่อง การปิด–เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนพังเคนพิทยา เรื่อง การปิด–เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนโรงเรียนพังเคนพิทยา ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2564 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ให้มาเรียนโดยใช้รูปแบบสลับเลขที่คี่/เลขที่คู่ ***สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มาเรียนทุกคนในรูปแบบปกติ***

แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการรับวัคซีน Pfizer
+++ กำหนดการรับวัคซีน Pfizer +++
สำหรับนักเรียนโรงเรียนพังเคนพิทยา ระดับชั้นม.1 – ม.6 ที่มีความประสงค์รับวัคซีน
แจ้งไปยังนักเรียนที่มีรายชื่อรับวัคซีนในรอบที่ 1 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนพังเคนพิทยา ตามกำหนดการและแนวปฏิบัติที่แนบมาพร้อมนี้
หากมีปัญหาสงสัยประการใดให้ติดตามสอบถามที่คุณครูประจำชั้นของนักเรียนนะครับ
แจ้งการจัดการเรียนการสอน Online ต่อเนื่อง (นักเรียนเรียนที่บ้าน) ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 564
ตามที่โรงเรียนพังเคนพิทยาได้รับการอุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน On Site ตามที่แจ้งไปแล้วนั้น  เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ให้บริการจากคลัสเตอร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงขอแจ้งการจัดการเรียนการสอน Online ต่อเนื่อง (นักเรียนเรียนที่บ้าน)  ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 564
***หากสถานการณ์เริ่มคลีคลายและสามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ  จะแจ้งให้ทราบต่อไป***
แจ้งการเปิดการจัดการเรียนการสอน Onsite(นักเรียนเรียนที่โรงเรียน) โดยให้มาเรียนสลับเลขที่ คี่/คู่ ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เริ่มคลี่คลายและเข้าสู่สถานการณ์ที่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ  
ดังนั้นโรงเรียนพังเคนพิทยา จึงขอแจ้งการเปิดการจัดการเรียนการสอน Onsite(นักเรียนเรียนที่โรงเรียน)  โดยให้มาเรียนสลับเลขที่ คี่/คู่ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
*** นักเรียนในระดับชั้น ม.6/3 ให้มาเรียนครบทุกคน***
ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนพังเคนพิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 กรอกข้อมูลแบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564
ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนพังเคนพิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 กรอกข้อมูลแบบสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/p5ZUpbUpogsb5Xsq9
หรือ Scan QR code
*** กรอกข้อมูลตามความสมัครใจ(สามารถเลือกรับหรือไม่รับวัคซีน) ได้ ***
แนวปฏิบัติการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2519) จำนวนเงิน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน
ประกาศโรงเรียนพังเคนพิทยา เรื่อง ขยายระยะเวลาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online(นักเรียนเรียนที่บ้าน)
</td></tr>
           <tr><td class='bg_dot1' height='1' colspan='2'></td></tr>   
         </table> 
         </td></tr>  
       	           <tr><td>
         <table cellpadding=
ประกาศโรงเรียนพังเคนพิทยาเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ฉบับที่ 3
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังไม่คลี่คลาย โรงเรียนพังเคนพิทยาจึงแจ้งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online(นักเรียนเรียนที่บ้าน) ต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19-23 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพังเคนพิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพังเคนพิทยา จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งที่หมดวาระลง ในระหว่างวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2564.........


ประกาศผลการจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ข้อมูลรายวิชาในแต่ละระดับชั้น (สำหรับดูรายชื่อครูผู้สอน ประกอบการเรียนออนไลน์)
แบบสอบถาม
ขอให้นักเรียนได้ตอบแบบสอบถามการเดินทาง/อยู่อาศัย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564  ทุกคน
ประกาศปิด - เปิดสถานศึกษา
รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียน 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ให้ผู้มีรายชื่อเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมทั้งปากกา มาดำเนินการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 22 ต.ค.63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนัการภารโรง
โรงเรียนพังเคนพิทยามีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
 • รับสมัคร วันที่ 19-21 ต.​ค. 63
 • ประกาศ​รายชื่อ​ผู้มีสิทธิ์​ ภายในวันที่ 21 ต.ค.63
 • ดำเนินการคัดเลือก​ วันที่ 22 ต.ค.63
 • ประะกาศผลการคัดเลือก ภายใน​วันที่ 22 ต.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2563
รายงาน Sar ปีการศึกษา 256 โรงเรียนพังเคนพิทยา