กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุญเลี้ยง เจตบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมานพ บุษดี
ครู คศ.2

นายวุฒิไกร จันพวง
ครู คศ.1