กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุญเลี้ยง เจตบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมานพ บุษดี
ครู คศ.3

นายวุฒิไกร จันพวง
ครู คศ.2

นายชัยสิทธิ์ พลแก้ว
ครู คศ.1