กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายบุญเลี้ยง เจตบุตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายมานพ บุษดี
ครู คศ.3

นายวุฒิไกร จันพวง
ครู คศ.2

นายชัยสิทธิ์ พลแก้ว
ครู คศ.1