ครูพี้เลี้ยงเด็กพิการ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่