ครูพี้เลี้ยงเด็กพิการ

นางพรพิมล แก้วคูณ
ครูพี้เลี้ยงเด็กพิการ