พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

2.ส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

3.ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถเต็มตามศักยภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5.ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นเยาวชนที่ดีของชุมชนและปลอดจากสารเสพติด

6.ให้ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษา

7.ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย         

นักเรียนโรงเรียนพังเคนพิทยา มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด