กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสกาวเดือน ขันเงิน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอุไรรักษ์ ทาทอง
ครู คศ.3

นางสาวพรปวีณ์ วงศ์หมั่น
ครู คศ.3

นางสราพร บุดดาแพน
ครู คศ.2

ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ณัฐสินี ชาติสิทธิพัฒน์
ครูผู้ช่วย