กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอุไรรักษ์ ทาทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพรปวีณ์ วงศ์หมั่น
ครู คศ.3

นางสราพร บุดดาแพน
ครู คศ.2

นางสาวสกาวเดือน ขันเงิน
ครู คศ.1

ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ณัฐสินี ชาติสิทธิพัฒน์
ครูผู้ช่วย