กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรปวีณ์ วงศ์หมั่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสราพร บุดดาแพน
ครู คศ.2

นางสาวอุไรรักษ์ ทาทอง
ครู คศ.3

นางสาวสกาวเดือน ขันเงิน
ครูผู้ช่วย