กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรปวีณ์ วงศ์หมั่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสราพร บุดดาแพน
ครู คศ.2

นางสาวอุไรรักษ์ ทาทอง
ครู คศ.2

นางสาววราภรณ์ ศรีสันต์
ครู คศ.1

นางสราลักษณ์ จันทะรักษา
ครู คศ.1