แม่บ้าน

นางกลมรี จันทะเสน
แม่บ้าน

นางบุญยงค์ สังขะทา
แม่บ้าน