กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายทองจันทร์ ภาระพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุพิศพรรรณ ภาระพันธ์
ครู คศ.3

นางศิริพร กุลบุตร
ครู คศ.3

นางสาวธิดารัตน์ เสนาใหญ่
ครู คศ.3