กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายทองจันทร์ ภาระพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุพิศพรรรณ ภาระพันธ์
ครู คศ.3

นางศิริพร กุลบุตร
ครู คศ.3

นางสาวธิดารัตน์ เสนาใหญ่
ครู คศ.3

นางธัญย์จิรา เปี่ยมเจริญวุฒิ
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์วดี สมสอน
ครูผู้ช่วย