กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกัตวัฎฐ์ สารีบุตร
ครู คศ.3

นายบุญกอง แก้วคูณ
พนักงานราชการ