กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเลอโค้ช ภูมิจักร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบุญกอง แก้วคูณ
พนักงานราชการ