กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเลอโค้ช ภูมิจักร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญกอง แก้วคูณ
พนักงานราชการ