กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประมวล เตเหลา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกัตวัฎฐ์ สารีบุตร
ครู คศ.3

นายบุญกอง แก้วคูณ
พนักงานราชการ