ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

. ข้อมูลทั่วไป

.๑ ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนพังเคนพิทยา    ตั้งอยู่เลขที่    ๑๙๓ หมู่ ๓   ถนน เขมราฐ –ตระการพืชผล ตำบล พังเคน  อำเภอ นาตาล  จังหวัด อุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๖๑๔๓๖ โทรสาร ๐๔๕-๘๖๑๔๓๘

E-mail admin@pangkenpittaya.ac.th website  http://www.pangkenpittaya.ac.th 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาา เขต ๒๙

.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   มัธยมศึกษาปีที่ ๑    ถึงระดับ    มัธยมศึกษาปีที่๖

.๓ มีเขตพื้นที่บริการ  ๓๑ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพังเคน บ้านด่านฮัง บ้านหนองเต่า บ้านด่านหม่วน บ้านโนนตูม บ้านโนนขุมคำ บ้านเพชรเจริญ บ้านศรีคุณ บ้านบ๋าหลวง บ้านทุ่งสว่าง บ้านนาคำ บ้านโคกก่อง บ้านโนนวัฒนา บ้านสง่า บ้านนาอุดม บ้านนาเวียง บ้านหนองเมือง บ้านหนองหอย บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านม่วงเฒ่า บ้านหัวนา บ้านชาติเจริญ บ้านอีเติ่ง บ้านห้วยยาง บ้านโนนงาม บ้านนากลาง บ้านลุมพุก บ้านนาม่วง บ้านดอนแสนสบาย บ้านนานานวล บ้านนาเจริญ

 

. ข้อมูลด้านการบริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล : นายศักดิ์ชัย นวลฉวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ต.ค.2565 - ปัจจุบัน

ชื่อ - นามสกุล : นายธีระพล พยัคฆพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 มิ.ย.2562 - 30 ก.ย. 2565

ชื่อ- นามสกุล : นายเทคนิค เรืองแสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561 - 2562
 
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ ขจัดมลทิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556 - 2560
 
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัตน์ มุทุวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 - 2556
 
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภาร ทองมั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545 - 2552
 
ชื่อ-นามสกุล : นายประชุมพล อินทนนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539 - 2544
 
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะเทพ สกุลจาป
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538 - 2538
 
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ อุทธา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2531 - 2537
 
ชื่อ-นามสกุล : นายเทียนสาย ป้อมหิน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2526 - 2530
 


ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนพังเคนพิทยา

                โรงเรียนพังเคนพิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา ไป กลับได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๖  ซึ่งดำเนินการขอจัดตั้งโดยสภาตำบลพังเคน  สภาตำบลเจียด  คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนเจียด-พังเคน และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาอำเภอเขมราฐ

 

 

                เอกลักษณ์ของโรงเรียนพังเคนพิทยา

                . เครื่องหมายประจำโรงเรียน เป็นรูปช้างเผือกยืนบนดอกบัว สองข้างตัวเป็นลายกระหนกไทย มีเปลวไฟอยู่บนหัว รูปกลีบบัวเป็นกรอบอยู่รอบตราพังเคนพิทยารองรับสง่างาม

              . ธงและสีประจำโรงเรียน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีแถบสีตามยาว ๒ แถบ คือม่วง ขาว

                . คำขวัญ                         มีคุณธรรม  นำพลานามัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาสังคม

                . ปรัชญา         คุณธมโม    วิชชา    วฑฒน   วหา  โหนติ

                                                (คุณธรรมและความรู้นำไปสู่ความเจริญ)

                . อักษรย่อ                                          ..

                . วันก่อตั้งโรงเรียน                         ๑๔  มีนาคม  ๒๕๒๖

                . วันสถาปนาโรงเรียน                      พฤศจิกายน  ๒๕๒๖

                . ต้นไม้ประจำรงเรียน                    อินทนิล