ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อสอบปลายภาค ม.2 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 57.15 KB 149670
ข้อสอบปลายภาค ม.6 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 46.04 KB 146808
แนวข้อสอบO-netม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 495.5 KB 151635
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 252.5 KB 155461
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 152138
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 148868
คลังข้อสอบ ม.2 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 146825
คู่มือประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 81.18 KB 146368
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 83.25 KB 146418
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83.95 KB 146552
5-การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 80.85 KB 146760
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.72 KB 146622
3-การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.24 KB 146510
2-การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.02 KB 146458
1-การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 146438
งานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.67 KB 146499
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 711.64 KB 146631
ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.1 KB 146677
แบบฝึกระบบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.21 KB 146633
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 146476
แนวทางการประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 146771
แนวทางการจัดทำ sar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 146583
การประชุมแลกเปลี่ยนระบบประกันภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 146430
การขยายผลระบบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 146695
งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.16 KB 146748
แบบฟอร์มแผนที่บ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.22 KB 146712
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 20.58 KB 146465
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบรายงานโครงการโรงเรียนพังเคนพิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 123744
แบบฟอร์มการเขียนงานโครงการโรงเรียนพังเคนพิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 123740
ใบเบิกเงิน6ขออนุมัติไปราชการและใช้รถ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 123741
ใบเบิกเงิน5ใบรับรองบก111 Word Document ขนาดไฟล์ 16.18 KB 123735
ใบเบิกเงิน4แบบใบสำคัญส3(กรณีมีนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 123741
ใบเบิกเงิน3แบบ8707ส2(กรณีมีครูตั้งแต่สองคนขึ้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 123735
ใบเบิกเงิน2แบบ8707ส1 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 123742
ใบเบิกเงิน1ขออนุมัติเบิก Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 123742
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 123729
ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 123737
การยืมเงิน3.บันทึกขออนุมัติส่งใช่เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 123740
การยืมเงิน2.สัญญายืม Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 123743
การยืมเงิน1.บันทึกขออนุมัติยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 123754
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานตามแผนฯ(แก้ไข-12/11/64) Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 123762
กลุ่มบริหารทั่วไป
ใบแจ้งซ่อม บ.ท.10 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 59306