ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อสอบปลายภาค ม.2 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 57.15 KB 149671
ข้อสอบปลายภาค ม.6 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 46.04 KB 146812
แนวข้อสอบO-netม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 495.5 KB 151635
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 252.5 KB 155462
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 152139
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 148869
คลังข้อสอบ ม.2 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 146825
คู่มือประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 81.18 KB 146368
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 83.25 KB 146418
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83.95 KB 146552
5-การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 80.85 KB 146760
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.72 KB 146622
3-การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.24 KB 146510
2-การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.02 KB 146458
1-การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 146439
งานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.67 KB 146500
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 711.64 KB 146631
ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.1 KB 146677
แบบฝึกระบบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.21 KB 146635
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 146478
แนวทางการประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 146772
แนวทางการจัดทำ sar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 146583
การประชุมแลกเปลี่ยนระบบประกันภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 146430
การขยายผลระบบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 146695
งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.16 KB 146749
แบบฟอร์มแผนที่บ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.22 KB 146713
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 20.58 KB 146468
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบรายงานโครงการโรงเรียนพังเคนพิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 123747
แบบฟอร์มการเขียนงานโครงการโรงเรียนพังเคนพิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 123741
ใบเบิกเงิน6ขออนุมัติไปราชการและใช้รถ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 123746
ใบเบิกเงิน5ใบรับรองบก111 Word Document ขนาดไฟล์ 16.18 KB 123739
ใบเบิกเงิน4แบบใบสำคัญส3(กรณีมีนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 123745
ใบเบิกเงิน3แบบ8707ส2(กรณีมีครูตั้งแต่สองคนขึ้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 123745
ใบเบิกเงิน2แบบ8707ส1 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 123753
ใบเบิกเงิน1ขออนุมัติเบิก Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 123747
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 123729
ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 123737
การยืมเงิน3.บันทึกขออนุมัติส่งใช่เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 123741
การยืมเงิน2.สัญญายืม Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 123746
การยืมเงิน1.บันทึกขออนุมัติยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 123757
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานตามแผนฯ(แก้ไข-12/11/64) Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 123767
กลุ่มบริหารทั่วไป
ใบแจ้งซ่อม บ.ท.10 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 59306