ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อสอบปลายภาค ม.2 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 57.15 KB 83927
ข้อสอบปลายภาค ม.6 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 46.04 KB 82550
แนวข้อสอบO-netม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 495.5 KB 84964
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 252.5 KB 84145
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 85151
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 82476
คลังข้อสอบ ม.2 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 82386
คู่มือประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 81.18 KB 82116
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 83.25 KB 82159
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83.95 KB 82300
5-การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 80.85 KB 82509
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.72 KB 82366
3-การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.24 KB 82260
2-การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.02 KB 82204
1-การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 82179
งานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.67 KB 82245
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 711.64 KB 82382
ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.1 KB 82423
แบบฝึกระบบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.21 KB 82381
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 82223
แนวทางการประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 82520
แนวทางการจัดทำ sar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 82329
การประชุมแลกเปลี่ยนระบบประกันภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 82177
การขยายผลระบบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 82441
งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.16 KB 82486
แบบฟอร์มแผนที่บ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.22 KB 82458
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 20.58 KB 82208
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบรายงานโครงการโรงเรียนพังเคนพิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 59472
แบบฟอร์มการเขียนงานโครงการโรงเรียนพังเคนพิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 59473
ใบเบิกเงิน6ขออนุมัติไปราชการและใช้รถ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 59480
ใบเบิกเงิน5ใบรับรองบก111 Word Document ขนาดไฟล์ 16.18 KB 59477
ใบเบิกเงิน4แบบใบสำคัญส3(กรณีมีนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 59477
ใบเบิกเงิน3แบบ8707ส2(กรณีมีครูตั้งแต่สองคนขึ้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 59477
ใบเบิกเงิน2แบบ8707ส1 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 59481
ใบเบิกเงิน1ขออนุมัติเบิก Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 59480
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 59474
ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 59474
การยืมเงิน3.บันทึกขออนุมัติส่งใช่เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 59475
การยืมเงิน2.สัญญายืม Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 59475
การยืมเงิน1.บันทึกขออนุมัติยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 59477
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานตามแผนฯ(แก้ไข-12/11/64) Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 59476