ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อสอบปลายภาค ม.2 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 57.15 KB 149682
ข้อสอบปลายภาค ม.6 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 46.04 KB 146857
แนวข้อสอบO-netม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 495.5 KB 151636
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 252.5 KB 155465
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 152140
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 148871
คลังข้อสอบ ม.2 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 146826
คู่มือประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 81.18 KB 146375
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 83.25 KB 146419
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83.95 KB 146559
5-การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 80.85 KB 146767
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.72 KB 146623
3-การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.24 KB 146511
2-การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.02 KB 146459
1-การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 146446
งานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.67 KB 146502
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 711.64 KB 146632
ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.1 KB 146685
แบบฝึกระบบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.21 KB 146636
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 146485
แนวทางการประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 146773
แนวทางการจัดทำ sar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 146584
การประชุมแลกเปลี่ยนระบบประกันภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 146431
การขยายผลระบบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 146702
งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.16 KB 146751
แบบฟอร์มแผนที่บ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.22 KB 146714
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 20.58 KB 146469
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบรายงานโครงการโรงเรียนพังเคนพิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 123755
แบบฟอร์มการเขียนงานโครงการโรงเรียนพังเคนพิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 123751
ใบเบิกเงิน6ขออนุมัติไปราชการและใช้รถ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 123755
ใบเบิกเงิน5ใบรับรองบก111 Word Document ขนาดไฟล์ 16.18 KB 123749
ใบเบิกเงิน4แบบใบสำคัญส3(กรณีมีนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 123758
ใบเบิกเงิน3แบบ8707ส2(กรณีมีครูตั้งแต่สองคนขึ้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 123751
ใบเบิกเงิน2แบบ8707ส1 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 123760
ใบเบิกเงิน1ขออนุมัติเบิก Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 123755
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 123736
ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 123744
การยืมเงิน3.บันทึกขออนุมัติส่งใช่เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 123751
การยืมเงิน2.สัญญายืม Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 123759
การยืมเงิน1.บันทึกขออนุมัติยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 123765
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานตามแผนฯ(แก้ไข-12/11/64) Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 123772
กลุ่มบริหารทั่วไป
ใบแจ้งซ่อม บ.ท.10 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 59307