ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อสอบปลายภาค ม.2 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 57.15 KB 126301
ข้อสอบปลายภาค ม.6 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 46.04 KB 123644
แนวข้อสอบO-netม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 495.5 KB 127484
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 252.5 KB 130733
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 127864
คลังข้อสอบ ม.6 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 261.5 KB 124197
คลังข้อสอบ ม.2 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 123566
คู่มือประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 81.18 KB 123205
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 83.25 KB 123253
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 83.95 KB 123389
5-การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 80.85 KB 123599
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.72 KB 123459
3-การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.24 KB 123349
2-การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.02 KB 123295
1-การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 123273
งานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29.67 KB 123335
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 711.64 KB 123470
ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.1 KB 123515
แบบฝึกระบบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.21 KB 123471
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 123314
แนวทางการประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 123610
แนวทางการจัดทำ sar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 123419
การประชุมแลกเปลี่ยนระบบประกันภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 123268
การขยายผลระบบประกันคุณภาพภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 123533
งานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.16 KB 123581
แบบฟอร์มแผนที่บ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 17.22 KB 123547
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 20.58 KB 123298
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบรายงานโครงการโรงเรียนพังเคนพิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 100577
แบบฟอร์มการเขียนงานโครงการโรงเรียนพังเคนพิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 91 KB 100573
ใบเบิกเงิน6ขออนุมัติไปราชการและใช้รถ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 100575
ใบเบิกเงิน5ใบรับรองบก111 Word Document ขนาดไฟล์ 16.18 KB 100569
ใบเบิกเงิน4แบบใบสำคัญส3(กรณีมีนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 100577
ใบเบิกเงิน3แบบ8707ส2(กรณีมีครูตั้งแต่สองคนขึ้นไป) Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 100571
ใบเบิกเงิน2แบบ8707ส1 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 100576
ใบเบิกเงิน1ขออนุมัติเบิก Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 100574
ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 100568
ใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 100576
การยืมเงิน3.บันทึกขออนุมัติส่งใช่เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 100571
การยืมเงิน2.สัญญายืม Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 100572
การยืมเงิน1.บันทึกขออนุมัติยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 100581
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานตามแผนฯ(แก้ไข-12/11/64) Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 100589
กลุ่มบริหารทั่วไป
ใบแจ้งซ่อม บ.ท.10 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 36142