ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ติดต่อครูประจำวิชาภายใน 25-29 เม.ย.65

ด้วยโรงเรียนพังเคนพิทยา มีคำสั่งโรงเรียนพังเคนพิทยาที่ ๕๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ปัญหานักเรียนระดับชั้น ม.๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่มีผลการเรียน “๐” “ ร ” “ มส ” “ มผ ” เป็นกรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงแจ้งให้นักเรียนในระดับชั้นดังกล่าว ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้ติดต่อคุณครูประจำวิชาที่ตนเองยังมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ทันต่อการอนุมัติจบการศึกษารอบวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 ระดับชั้น ม.๓
นาย อภิสิทธิ์ สุภาษร
นาย อัจชรพล ทองสุข
นาย เอกรัตน์ โพธิสาร
นาย ตะวัน เรพล
นาย นาวิน เจียกโคกสูง
นาย สิทธิวา คำพรม
นาย อนุวัฒน์ คำตา
นางสาว ยุพา ลาภา
นาย วิทยา สีสุภา
นาย จิระวัฒน์ ย่ำยวน
นาย ธณุพงศ์ บัวผัน
นาย นภสินธุ์ หลอดลัด
นาย พัฒนพงษ์ ศรีคะมานนท์
นาย คณาธิป ศรศรี
นาย ณรงค์ศักดิ์ วงค์หลัง
นาย ธนพล สุวรรณวิสุทธิ์
นาย นราธร ชาวกระเดียน
นาย ภัทรวรรธน์ ไชยชุม
นาย แสนศักดิ์ สลับศรี
นาย สุวรรณชาติ ผาสูง
นาย อนุชา คอแก้ว
นางสาว สุรีรัตน์ ใจบุญ
นาย ปฏิภาณ ฝอยทอง
นาย วาริชภูมิ คำน้อย
นางสาว ขวัญจิรา จันทะสาร
นาย ชนกร ทาต่อ
นาย ธีระยุทธ พื้นทอง
นาย ปรีชา สุธรรมมา
นาย วราวุธ สมบูรณ์
นาย สุรยุทธ์ หมดกรรม
เด็กชาย สุวรรณภูมิ คำภาปัตน์
นางสาว เนตรดาว สุขเสริม
เด็กหญิง ปวีณา พรมศร
เด็กชาย วายุกูล สายทอง

 ระดับชั้น ม.๖
นางสาว จันทร์ธิมา ดวงคำ
นาย ณัฐชัย กองพร
นาย ผดุงเกียรติ เจริญชัย
นาย ขอบฟ้า ดวงคำ
นาย เจษฎา โสภานเวช
นาย ยศศักดิ์ ต่อต้น


โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 473 ครั้ง